Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Algemeen

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten, alsmede alle geleverde producten en diensten, geleverd door bluegreen.nl bv, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen is.
 2. De toepasselijkheid van enige algemene specifieke voorwaarden of bedingen van Afnemer wordt door bluegreen.nl bv uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Alle prijzen worden aangegeven in Euro’s (€), inclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
 4. bluegreen.nl bv is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit Overeenkomst, voor zogenaamde gevolgschade die Afnemer of een derde ter zake van (in het gebruik van) de Producten mocht lijden. Hieronder is mede begrepen winstverlies, bedrijfsschade, verlies van gegevens en immateriële schade.
 5. Afwijkingen van en aanvullingen op enige bepaling in een Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden gelden slechts, indien zij schriftelijk door bluegreen.nl bv zijn vastgelegd en hebben alleen betrekking op de betreffende Overeenkomst.


Artikel 2. Offertes

 1. bluegreen.nl bv is slechts aan een offerte gebonden indien de ongewijzigde aanvaarding hiervan door de Afnemer schriftelijk binnen 8 dagen wordt bevestigd, tenzij anders op de offerte/overeenkomst vermeld.


Artikel 3. Overeenkomst

 1. De Afnemer is in alle gevallen aan de overeenkomst gebonden. Ook indien deze mondeling of per e- mail wordt overeengekomen.
 2. Bluegreen.nl bv behoud zich het recht bestellingen of opdrachten zonder opgaaf van reden niet te accepteren, of slechts onder afwijkende voorwaarden. Als de opdracht slechts onder afwijkende voorwaarden kan worden uitgevoerd heeft de Afnemer het recht de opdracht kosteloos te annuleren.
 3. Indien en voorzover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist c.q. toelaat, heeft Bluegreen.nl bv het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. 


Artikel 4. Levertijd

 1. Alle door Bluegreen.nl bv genoemde (leverings)termijnen worden bij benadering gegeven en zijn vastgesteld op grond van de gegevens en omstandigheden die bij het aangaan van de overeenkomst aan Bluegreen.nl bv bekend waren. Opgegeven leveringstermijnen zullen nimmer zijn te beschouwen als een fatale termijn. Indien een wijziging in de gegevens en/of omstandigheden, ongeacht de voorzienbaarheid daarvan, vertraging tot gevolg heeft, wordt de leveringsdatum dienovereenkomstig verlaat. Bij niet tijdige levering dient bluegreen.nl bv schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij haar nog een redelijke termijn tot levering moet worden geboden.
 2. Overschrijding van de door Bluegreen.nl bv opgegeven leveringstermijnen, door welke oorzaak dan ook, geeft de Afnemer nimmer recht op schadevergoeding of niet-nakoming van enige op hem rustende verplichting uit de desbetreffende overeenkomst dan wel een daarmee samenhangende overeenkomst.
 3. In geval Bluegreen.nl bv de order geheel of gedeeltelijk ontbindt is zij gerechtigd het onbetaald gebleven deel van het geleverde terug te nemen. Ontbinding en/of terugname laat het recht van bluegreen.nl bv op schadevergoeding onverlet. door hem worden afgenomen, dan worden de goederen te zijner beschikking opgeslagen voor zijn rekening en risico.
 4. Bij overschrijding van de maximale levertijd van 30 werkdagen heeft u het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden. Hiervoor dient u een e-mail, fax of brief aan Bluegreen.nl bv te sturen. Eventuele betalingen worden in dat geval binnen 30 werkdagen na de kennisgeving aan u geretourneerd.


Artikel 5. Wijziging van de Overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichte werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. bluegreen.nl bv zal de Afnemer zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte brengen.
 3. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve consequenties heeft, zal Bluegreen.nl bv de Afnemer hierover tevoren inlichten. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Bluegreen.nl bv daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium ten gevolge heeft.
 4. In afwijking van lid 3 zal bluegreen.nl bv geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Bluegreen.nl bv kunnen worden toegerekend.


Artikel 6. Opzegging/Ontbinding

 1. In geval van tussentijdse opzegging heeft Bluegreen.nl bv naast vergoeding van de gemaakte kosten recht op een naar redelijkheid vast te stellen deel van de totale vergoeding, met inachtneming van de reeds verrichte werkzaamheden en het voordeel dat de Afnemer daarvan heeft.
 2. De vorderingen van Bluegreen.nl bv op de Afnemer zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen: - indien na het sluiten van de overeenkomst aan Bluegreen.nl bv ter kennis gekomen omstandigheden bluegreen.nl bv goede grond geven te vrezen dat de Afnemer niet aan zijn verplichtingen zal voldoen; - indien Bluegreen.nl bv de Afnemer bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.
 3. In de hierboven genoemde gevallen is Bluegreen.nl bv bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst te beëindigen, één en ander onverminderd het recht van Bluegreen.nl bv schadevergoeding te vorderen.


Artikel 7. Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van
14 dagen zonder opgave van redenen de
overeenkomst te herroepen.
De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na
de dag [1] .
Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet
u ons [2] via een ondubbelzinnige verklaring
(bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de
hoogte stellen van uw beslissing de
overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor
gebruikmaken van het bijgevoegde
modelformulier voor herroeping, maar bent
hiertoe niet verplicht [3].
Om de herroepingstermijn na te leven volstaat
het om uw mededeling betreffende uw
uitoefening van het herroepingsrecht te
verzenden voordat de herroepingstermijn is
verstreken.
Gevolgen van de herroeping
Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u
alle betalingen die u tot op dat moment heeft
gedaan, inclusief leveringskosten (met
uitzondering van eventuele extra kosten ten
gevolge van uw keuze voor een andere wijze
van levering dan de door ons geboden
goedkoopste standaard levering) onverwijld en
in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij
op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de
overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij
betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als
waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft
verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft
ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke
terugbetaling geen kosten in rekening worden
gebracht .[5]. Indien de consument goederen heeft
ontvangen in verband met de overeenkomst:
„Wij zullen de goederen afhalen.”
OF
- „U dient de goederen onverwijld, doch in
ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag
waarop u het besluit de overeenkomst te
herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan
ons [of aan … naam en, indien van
toepassing, het adres van de persoon die door
u gemachtigd is om de goederen in ontvangst
te nemen] terug te zenden of te overhandigen.
U bent op tijd als u de goederen terugstuurt
voordat de termijn van 14 dagen is
verstreken.”;

De directe kosten van het terugzenden van de
goederen komen voor uw rekening.”;

 


Artikel 8. Uitvoering

 1. Bluegreen.nl bv zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. Indien geen vaste prijs wordt overeengekomen, zal de vergoeding worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. De vergoeding wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Bluegreen.nl bv, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
 3. Achter af betalen:“ In dien u voor achteraf betaling kiest , dient u binnen de gestelde betalingstermijn het bedrag te voldoen aan Billink B.V. (hierna: “Billink”). Alle rechten uit hoofde van de vordering zijn immers door ons overgedragen aan Billink, die de inning van de vordering zal verzorgen. Uw gegevens worden door of namens Billink getoetst en geregistreerd , deze gegevens kunnen onder meer worden gebruikt voor de incassering van openstaande vorderingen, marketingdoeleinden, dataverificatie en de toetsing van orders in de uitvoering van het acceptatie beleid van bij Billink aangesloten organisaties en/of opdrachtgevers. Billink behoudt zich het recht voor om het verzoek van de klant voor betalen op rekening te weigeren. De gehanteerde betalingstermijn is een fatale termijn. Bij niet tijdige betaling is de klant dan ook zonder in gebreken stelling in verzuim en is Billink gerechtigd van af de vervaldatum van de factuur maandelijks wettelijke handelsrente (waarbij een gedeelte van een maand als hele maand wordt beschouwd) in rekening te brengen. Billink is bovendien gerechtigd buitengerechtelijke incassokosten op grond van de wet bij de klant in rekening te brengen. In geval van zakelijke klanten is Billink tevens gerechtigd herinnerings - en aanmaningskosten bij de klant in rekening te brengen , onverminderd het recht van Billink o m d e daadwerkelijk gemaakte kosten bij de klant in rekening te brengen indien deze het al dus bereken de bedrag te boven mochten gaan . Deze kosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom met een minimum van 40 euro voor consumenten en 75 euro voor bedrijven . Billink is tevens gerechtigd de vordering aan een derde over te dragen. Hetgeen in het voorgaande met betrekking tot Billink is bepaald gaat in dat geval tevens over op de derde aan wie de vordering is overgedragen. 
  De niet betaling van de factuur op de vervaldatum leidt tot het opstarten van interne en externe rappel procedure . Van rechtswege en zonder ingebrekestelling zal per verstuurde interne rappel van Billink een forfaitaire administratieve kost à € 12 ,50 in rekening gebracht worden. Van zodra Billink verplicht is de vordering over te maken aan een gespecialiseerd invorderingsbureau, dit wegens blijvende wanbetaling, wordt de vordering eveneens verhoogd met een forfaitair schade beding , uit hoofde van niet betaling, van 20% met een minimum van € 10 alsmede een verwijlsintrest a rato van 12 % per jaar, berekend op het bedrag van de factuur vanaf de datum van verzending van de factuur. De kosten verbonden aan deze overdracht van dossier alsmede de vergoeding voor de inning van de verschuldigde bedragen wor den forfaitair begroot op € 35,00 en blijven volledig ten uwe laste, dit onverminderd de hierboven beschreven kosten voor interne rappels, forfaitair schade beding en verwijls intresten . De rechtbank en van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen zijn als enig e bevoegd om geschillen betreffende de betaling of de uitvoering van onze leveringen te beslechten. 8.9 Indien Billink meent dat (vernieuwde) wetgeving of voornemens daartoe, jurisprudentie, brancheregels of zogenoemde ‘ best practices’ aanleiding geven tot het wijzigen van algemene voorwaarden, privacy statements of andersoortige uitlatingen jegens Debiteuren, is Klant verplicht om aan de aanwijzingen daaromtrent van Billink gehoor te geven en op te volgen. Billink zal bij deze aanwijzingen jegens Klant de nodige zorgvuldigheid, de belangen van Klant en een redelijke termijn in acht nemen. 8.10 Klant dient gehoor te geven aan aanwijzingen van Billink ten aanzien van de wijze en mate waarop de logo’s en andersoortige verwijzingen naar Billink worden weergegeven


Artikel 9. Vergoeding

 1. Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vaste prijs wordt aangeboden of overeengekomen geldt het lid 2 van dit artikel. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, gelden de leden 3, 4 en 5 van dit artikel.
 2. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vaste prijs overeenkomen. De vaste prijs is inclusief BTW, reisuren, reis - en verblijfskosten.
 3. Eventuele kostenramingen zijn inclusief BTW, reisuren, reis- en verblijfskosten.Bij opdrachten met een looptijd van meer dan 1 maand zullen de verschuldigde kosten maandelijks in rekening worden gebracht.


Artikel 10. Betaling

 1. Indien niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen geschiedt de levering uitsluitend bij vooruitbetaling.
 2. Als de Afnemer een factuur van Bluegreen.nl bvniet binnen 14 dagen na betalingstermijn betaald heeft, is de Afnemer in verzuim. In dat geval zijn alle vorderingen, uit welke hoofde dan ook van Bluegreen.nl bv op Afnemer onmiddellijk opeisbaar.


Artikel 11. Garantie

 1. De garantie is vastgesteld volgens het toepasselijk recht, waarbij wij in geval van gebreken de producten desgewenst eerst omruilen. Als het omgeruilde product eveneens gebreken vertoont, kunt u de producten retourneren tegen restitutie van het volledige aankoopbedrag (exclusief verzendkosten). Zie ook Artikel. 7 
 2. In geval door Bluegreen.nl aannemelijk gemaakt is dat producten aangewend zijn voor wederverkoop, wordt geen garantie verleend op het geleverde product alsook vervalt ieder recht op retour.
 3. Bluegreen.nl bv biedt volledige fabrieksgarantie, een artikel met gebreken dient bij Bluegreen.nl bv te worden aangeleverd alvorens er service op verleend kan worden.


Artikel 12. Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle aan de Afnemer geleverde goederen blijven eigendom van Bluegreen.nl bv tot het moment van volledige betaling van alle bedragen, met inbegrip van kosten, die de afnemer verschuldigd is voor de krachtens overeenkomst geleverde of te leveren goederen of verrichtte of nog te verrichten diensten,alsmede ter zake van vorderingen wegens het tekortschieten in de nakoming van genoemde overeenkomst.
 2. De Afnemer is gehouden voor zorgvuldige behandeling van de goederen zorg te dragen en mist het recht de geleverde goederen anders dan na schriftelijke toestemming van Bluegreen.nl bv, te bezwaren en/of te belenen en/of hierop (stil) pandrecht te vestigen, zolang Afnemer niet volledig aan zijn verplichtingen jegens Bluegreen.nl bv heeft voldaan.
 3. Ingeval Bluegreen.nl bv de order geheel of gedeeltelijk ontbindt is zij gerechtigd het onbetaald gebleven deel van het geleverde terug te nemen. Ontbinding en/of terugname laat het recht van Bluegreen.nl bv op schadevergoeding onverlet. door hem worden afgenomen, dan worden de goederen te zijner beschikking opgeslagen voor zijn rekening en risico.


Artikel 13. Overmacht

 1. Indien Bluegreen.nl bv door overmacht niet aan haar verplichtingen jegens Afnemer kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand.
 2. Ingeval van Overmacht heeft Afnemer geen recht op enige (schade-)vergoeding, ook niet als Bluegreen.nl bv als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben
 3. Bluegreen.nl bv zal Afnemer zo spoedig mogelijk van een (dreigende) Overmacht op de hoogte stellen.


Artikel 14. Gebreken; Klachttermijn

 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de Afnemer binnen acht dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen dertig dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Bluegreen.nl bv.
 2. Indien een klacht gegrond is zal Bluegreen.nl bv de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij anders overeengekomen.
 3. Ofschoon wij de uiterste zorg besteden aan de getoonde afbeeldingen en vermelde productgegevens, kunnen hieraan geen rechten worden ontleend.
 4. Klachten welke op welke wijze dan ook in de openbaarheid gebracht worden, worden niet ontvankelijk verklaart door de directie van Bluegreen.nl. Schade voor Bluegreen.nl welke voortvloeit uit openbare commucatie kan op de veroorzaker verhaald worden.
 5. Wij zijn eventueel bereid om aan een geschillenbeslechtingsprocedure mee te werken.

  https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage


 Artikel 15. Toepasselijk recht

 1. Op elke overeenkomst tussen Bluegreen.nl bv en de Afnemer is Nederlands recht van toepassing.