Betaalmethoden

De beschikbare betaalmogelijkheden zijn afhankelijk van het land waar besteld is, en het eindbedrag van je bestelling.

  •  iDeal, Paypal en bancontact: Met iDEAL, Paypal en bancontact kunt u vertrouwd, veilig en gemakkelijk uw online aankopen afrekenen. iDEAL,bancontact is het systeem dat u direct koppelt aan uw internetbankierprogramma bij een online aankoop. Om gebruik te maken van iDEAL bancontact hoeft u zich niet te registreren, bestanden te downloaden of een account aan te maken.Voor Paypal moet u een paypal account hebben. Maakt u gebruik van internetbankieren bij ABN AMRO, Fortis, ING, Rabobank of SNS Bank dan kunt u direct met iDEAL betalen. U rekent dan snel en gemakkelijk af in de vertrouwde internetbetaalomgeving van uw eigen bank. Betalen zoals u eigenlijk al gewend bent. Wordt ondersteun door de

- ING

- SNS

- Fortis

- Rabobank

- ABN Amro

 

* Vooruitbetaling via Bankoverschrijving: Nadat de bestelling is doorlopen krijg je onze bankgegevens. Let er op dat je bij Betalingskenmerken je bestelnummer vermeldt, zodat je betaling aan je bestelling kan worden gekoppeld. Je bestelling gaat in productie nadat het geld ontvangen is, dit duurt meestal 2 tot 5 dagen.

Achteraf betalen is mogenlijk met Billink achteraf betalen

  1. Achteraf betalen:“ In dien u voor achteraf betaling kiest , dient u binnen de gestelde betalingstermijn het bedrag te voldoen aan Billink B.V. (hierna: “Billink”). Alle rechten uit hoofde van de vordering zijn immers door ons overgedragen aan Billink, die de inning van de vordering zal verzorgen. Uw gegevens worden door of namens Billink getoetst en geregistreerd , deze gegevens kunnen onder meer worden gebruikt voor de incassering van openstaande vorderingen, marketingdoeleinden, dataverificatie en de toetsing van orders in de uitvoering van het acceptatie beleid van bij Billink aangesloten organisaties en/of opdrachtgevers. Billink behoudt zich het recht voor om het verzoek van de klant voor betalen op rekening te weigeren. De gehanteerde betalingstermijn is een fatale termijn. Bij niet tijdige betaling is de klant dan ook zonder in gebreken stelling in verzuim en is Billink gerechtigd van af de vervaldatum van de factuur maandelijks wettelijke handelsrente (waarbij een gedeelte van een maand als hele maand wordt beschouwd) in rekening te brengen. Billink is bovendien gerechtigd buitengerechtelijke incassokosten op grond van de wet bij de klant in rekening te brengen. In geval van zakelijke klanten is Billink tevens gerechtigd herinnerings - en aanmaningskosten bij de klant in rekening te brengen , onverminderd het recht van Billink o m d e daadwerkelijk gemaakte kosten bij de klant in rekening te brengen indien deze het al dus bereken de bedrag te boven mochten gaan . Deze kosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom met een minimum van 40 euro voor consumenten en 75 euro voor bedrijven . Billink is tevens gerechtigd de vordering aan een derde over te dragen. Hetgeen in het voorgaande met betrekking tot Billink is bepaald gaat in dat geval tevens over op de derde aan wie de vordering is overgedragen. 
    De niet betaling van de factuur op de vervaldatum leidt tot het opstarten van interne en externe rappel procedure . Van rechtswege en zonder ingebrekestelling zal per verstuurde interne rappel van Billink een forfaitaire administratieve kost à € 12 ,50 in rekening gebracht worden. Van zodra Billink verplicht is de vordering over te maken aan een gespecialiseerd invorderingsbureau, dit wegens blijvende wanbetaling, wordt de vordering eveneens verhoogd met een forfaitair schade beding , uit hoofde van niet betaling, van 20% met een minimum van € 10 alsmede een verwijlsintrest a rato van 12 % per jaar, berekend op het bedrag van de factuur vanaf de datum van verzending van de factuur. De kosten verbonden aan deze overdracht van dossier alsmede de vergoeding voor de inning van de verschuldigde bedragen wor den forfaitair begroot op € 35,00 en blijven volledig ten uwe laste, dit onverminderd de hierboven beschreven kosten voor interne rappels, forfaitair schade beding en verwijls intresten . De rechtbank en van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen zijn als enig e bevoegd om geschillen betreffende de betaling of de uitvoering van onze leveringen te beslechten. 8.9 Indien Billink meent dat (vernieuwde) wetgeving of voornemens daartoe, jurisprudentie, brancheregels of zogenoemde ‘ best practices’ aanleiding geven tot het wijzigen van algemene voorwaarden, privacy statements of andersoortige uitlatingen jegens Debiteuren, is Klant verplicht om aan de aanwijzingen daaromtrent van Billink gehoor te geven en op te volgen. Billink zal bij deze aanwijzingen jegens Klant de nodige zorgvuldigheid, de belangen van Klant en een redelijke termijn in acht nemen. 8.10 Klant dient gehoor te geven aan aanwijzingen van Billink ten aanzien van de wijze en mate waarop de logo’s en andersoortige verwijzingen naar Billink worden weergegeven.       zie ook de algemene voorwaarden