Privacy Policy bluegreen.nl

Bluegreen.nl  privacy beleid

Voor elk sitebezoek, transactie of overeenkomst geldt onderstaand privacybeleid.

Doel: gebruik van privacy gevoelige informatie is gewaarborgd

bluegreen.nl bv en gelieerde ondernemingen verwerken uw persoonsgegevens voor (i) de acceptatie van uw bestelling, (ii) het tegengaan van overkreditering, (iii) uitvoering van overeenkomsten met u, (iv) relatiebeheer en (v) managementinformatie, product- en dienstontwikkeling en het bepalen van de (algemene) strategie. 

Persoonsgegevens kunnen ook worden gebruikt voor het opsporen van (pogingen tot) onrechtmatige en/of strafbare gedragingen gericht tegen bluegreen.nl bv en gelieerde ondernemingen, haar klanten en medewerkers, alsmede voor deelname aan waarschuwingssystemen welke worden gebruikt ter voorkoming van fraude en overkreditering. Bij deze verwerking van persoonsgegevens kan bluegreen.nl bv groepsvennootschappen en samenwerkende partners inschakelen. Daarnaast kunnen uw persoonsgegevens worden gebruikt om u al dan niet op basis van een voorafgaande selectie te informeren over interessante aanbiedingen en andere producten of diensten van bluegreen.nl bv , en/of groepsvennootschappen en samenwerkende partners. Informatie kunt u ook per e-mail of SMS ontvangen, indien u hiervoor toestemming heeft gegeven. Indien u geen commerciële informatie (meer) wenst te ontvangen, of niet wilt dat uw gegevens worden gebruikt voor direct marketing doeleinden, kunt u dit kenbaar maken aan de betreffende vennootschap. Met betrekking tot informatie verkregen van bluegreen.nl bv en gelieerde ondernemingen kunt u mailen, een brief sturen naar bluegreen.nl bv , Afdeling Klantenservice, Heerenisstraat 35 4323LS Ellemeet, of een e-mail sturen via onze website [email protected]

Door de algemene voorwaarden zoals deze worden gehanteerd door bluegreen.nl bv te aanvaarden stemt u tevens in met de mogelijkheid dat (i) bluegreen.nl bv uw persoonsgegevens (laat) gebruiken voor creditscoring en (ii) bluegreen.nl bv en gelieerde ondernemingen informatie over uw kredietwaardigheid verstrekken aan BKR. 

bluegreen.nl bv en gelieerde ondernemingen gebruiken uw persoonsgegevens niet voor adressenhandel. 

Privacy op internet en cookies 
 Bij elk bezoek aan onze site wordt automatisch uw (tijdelijke) IP-adres herkend en zo mogelijk de site of e-mail van herkomst. We bewaren en gebruiken deze gegevens om de navigatie, bezochte pagina's en de al dan niet door u bestelde artikelen van onze site te analyseren. Wij kunnen u aan de hand van deze analyse informeren over aanbiedingen, of productinformatie die voor u interessant zou kunnen zijn, en de bekendheid, functionaliteit en inhoud van onze site en e-mails verbeteren. 
Voor gepersonaliseerde aanbiedingen maakt bluegreen.nl bv ook gebruik van diensten van derden, waaronder zoekmachines. 
U verklaart zich ermee akkoord dat de zoekgegevens die u bij derden waar bluegreen.nl bv mee samenwerkt achterlaat, mogen worden gekoppeld aan uw gegevens die reeds bij bluegreen.nl bv bekend zijn en waarmee aanbiedingen en productinformatie voor u worden gepersonaliseerd. 
Om onze dienstverlening en site te optimaliseren en u gericht te kunnen informeren over interessante aanbiedingen of producten, worden via onze site eveneens zogenaamde cookies op uw computer geplaatst. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij uw bezoek aan een site naar uw computer wordt gestuurd. Met behulp van de cookies kunnen we er ook voor zorgen dat u bij een bezoek aan onze site niet herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. De domeinnaam van de site server die de cookies doorgeeft, is bluegreen.nl bv.nl. De meeste browsers kunnen zodanig worden ingesteld dat cookies worden geweigerd of dat u op de hoogte wordt gesteld, wanneer u een cookie ontvangt. Instructies met betrekking tot het aanpassen van de instellingen van de browser vindt u onder ‘Help’ in de toolbar van de meeste browsers. Hoewel u als bezoeker van de site de site nog steeds kunt bezoeken is het echter mogelijk dat als cookies worden geweigerd, bepaalde diensten of elementen van de site niet optimaal functioneren. Het uitzetten van cookies beperkt het gebruik van onze site en diensten. 

Adreswijziging 
Klanten zijn verplicht bluegreen.nl bv van iedere adreswijziging op de hoogte te stellen. Zolang bluegreen.nl bv geen verhuisbericht heeft ontvangen, wordt u geacht woonachtig te zijn op het laatst bij bluegreen.nl bv bekende adres en blijft u aansprakelijk voor de door u bestelde artikelen die op het oude adres zijn afgeleverd. 

Beveiligde server 
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. 

Vragen? 
U mag ons om inzage verzoeken in uw persoonsgegevens. Ook kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien deze onjuist, onvolledig of irrelevant zijn, of anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. 
U kunt uw persoonsgegevens ook online inzien en corrigeren op de site. Ga hiervoor naar www.bluegreen.nl “inloggen”. 

Als u wenst te reageren op ons privacybeleid of als u vindt dat onze site of ons handelen hiermee niet in overeenstemming is, vragen we u eveneens contact met ons op te nemen. Voor bovengenoemde verzoeken, vragen, klachten of reacties kunt u schriftelijk contact opnemen met bluegreen.nl bv , Heerenisstraat 35 4323LS Ellemeet, of een e-mail sturen via onze website [email protected].

"Als betrokkene heeft u de volgende rechten:
Conform art. 15 AVG heeft u het recht om
informatie op te vragen over uw persoonlijke
gegevens die door ons worden verwerkt, voor
zover deze informatie daarin is beschreven;
conform art. 16 AVG heeft u het recht om
onmiddellijke correctie van door ons
opgeslagen onjuiste of onvolledige
persoonsgegevens te eisen;
conform art. 17 AVG heeft u het recht te
verzoeken om verwijdering van uw bij ons
opgeslagen persoonsgegevens, tenzij verdere
verwerking
- het recht op vrijheid van meningsuiting en
van informatie uit te oefenen;
- een wettelijke verplichting na te komen;
- om redenen van algemeen belang, of
- voor het doen gelden, het uitoefenen of het
verdedigen van rechtsvorderingen
is vereist;
conform art. 18 AVG, het recht om beperking
van de verwerking van uw persoonsgegevens
te vragen, voor zover
- u de juistheid van de gegevens ontkent;
- de verwerking onrechtmatig is, maar u
weigert deze te wissen;
- we de gegevens niet langer nodig hebben,
maar u heeft ze wel nodig om
rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen
of te verdedigen, of
- tegen de verwerking bezwaar heeft gemaakt
overeenkomstig art. 21 AVG;
conform Art. 20 AVG heeft u het recht om uw
persoonlijke gegevens die u ons verstrekt
heeft, te ontvangen in een gestructureerd,
actueel en machineleesbaar formaat of om de
overdracht ervan aan een andere
verantwoordelijke te vragen;
Het recht om overeenkomstig art. 77 AVG een
klacht in te dienen bij een toezichthoudende
autoriteit. In de regel kunt u contact opnemen
met de toezichthoudende instantie van uw
gewoonlijke woon- of werkplaats of van ons
hoofdkantoor.”.

“Wij  gebruiken   uw e-mailadres / elektronische gegevens* dat / die* wij in het kader van uw aankoop hebben verkregen na uw aankoop om u te informeren over eigen gelijksoortige producten / diensten*. U kunt zich hiertegen verzetten door het aanvinken van de onderstaande checkbox of door gebruik te maken van de afmeldmogelijkheid die in onze communicatie wordt aangeboden. 

E-mailreclame met aanmelding voor de
nieuwsbrief
"Indien u zich voor onze nieuwsbrief
registreert, gebruiken wij de daarvoor
benodigde of afzonderlijk door u verstrekte
gegevens om u conform art. 6 lid 1 S. 1 lit. a
AVG regelmatig onze e-mailnieuwsbrief op
basis van uw toestemming te sturen.
U kunt zich te allen tijde afmelden voor de
nieuwsbrief door een bericht te sturen naar de
hieronder beschreven contactmogelijkheid [email protected]

via een link die hiervoor in de nieuwsbrief is
opgenomen. Na uitschrijving wissen wij uw emailadres, tenzij u uitdrukkelijk heeft
ingestemd met verder gebruik van uw
gegevens of wij behouden ons het recht voor
om gegevens verder te gebruiken, wat
wettelijk is toegestaan en waarover wij u
informeren in deze verklaring."